O soutěži

szuzlogo   

vyhlašuje soutěžní přehlídku PARK DESETILETÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Motto:
Díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů – krajinářských architektů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. „Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu... tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění. “   Ivar Otruba

Kontaktní údaje vyhlašovatele:
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je zapsaný spolek vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 8536. Sídlo SZÚZ je Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ: 26529831.

Partneři soutěžní přehlídky

 

Předmět a účel soutěžní přehlídky PARK DESETILETÍ

Účel a poslání soutěžní přehlídky
Posláním soutěže je vrátit se k dílům krajinářské architektury, která byla v minulém desetiletí oceněna odbornou porotou v rámci soutěže Park roku a zjistit, jak dalece odpovídá jejich současný stav původním záměrům. Často skloňovaným výrazem v rámci veřejné zeleně je „udržitelnost“.  v rámci přehlídky se tedy zaměří odborná porota především na to, jak parky obstály v čase a jaká je jejich perspektiva. Účelem soutěžní přehlídky je rovněž upozornit na nezastupitelné funkce ploch zeleně, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba.

Účelem soutěže je:

 • zmapovat trendy při tvorbě parků v České republice v posledních letech
 • souhrnně prezentovat veřejnosti parky oceněné v soutěži Park roku v letech 2005–2015
 • seznámit širokou veřejnost s kvalitními návrhy a realizacemi a s jejich autory a tvůrci
 • ocenit investory, kteří o parky kvalitně pečují

Předmět soutěžní přehlídky
Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) oceněná v soutěži Park roku pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně v letech 2005-2015. Přihlášku do soutěže obdrželo i dílo oceněné v soutěž ELCA Trend Award v roce 2010.

 

Soutěžní podmínky

Podmínky pro přijetí do soutěžní přehlídky
Dílo musí být oceněno v soutěži Park roku v letech 2005–2015 prvním, druhým nebo třetím místem, nebo Cenou děkana Zahradnické fakulty MENDELU. Přihlásit do soutěže je možné i dílo oceněné v soutěž ELCA Trend Award v roce 2010.

Přihlášku do soutěže podává investor díla s písemným souhlasem autora díla, popřípadě autor díla s písemným souhlasem investora díla, popřípadě městské nebo obecní úřady, které o dílo pečují.

Registrační poplatek za každé přihlášené dílo je 3 000,-Kč + 21% DPH a musí být uhrazen na základě vystavené faktury na účet 156433910/0600.

Požadované závazné přílohy přihlášky do soutěže a jejich obsah

 1. Vyplněná přihláška účastníka soutěžní přehlídky. Za správnost uvedených údajů odpovídá přihlašovatel. Přihlášku pošle přihlašovatel vytištěnou a opatřenou podpisy zároveň se stručným průvodním textem a výkresy.
 2. Stručný průvodní text v rozsahu maximálně 3 stránek formátu A4 v digitální podobě i vytištěný (výměra, stručná charakteristika, popis údržbových prací. Text může vycházet z informačních materiálů, infotabulí, technické nebo průvodní zprávy).
 3. Výkresová příloha v rozsahu maximálně pěti listů formátu A3 (situace, charakteristický výkres pro projekt) v digitální podobě i vytištěná.
 4. Minimálně 10 kvalitních fotografií díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje). Pro ilustraci je vhodné připojit i fotografie původního stavu. Tyto fotografie mohou být i v horší kvalitě.

Hodnocení přihlášených děl
Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně. Porota udělí ceny, příp. čestná uznání. Všechny ceny jsou čestné.

Jmenování poroty
Porotu jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností, nominovaných do poroty soutěže těmito institucemi:

 • Svaz zakládání a údržby zeleně
 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Zahradnická fakulta MENDELU
 • Fakulta architektury ČVUT

Členové poroty

Ing. arch. Laura Jablonská – nominace Fakulty architektury ČVUT  
V roce 1999 absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od téhož roku doposud, se šestiletou mateřskou přestávkou, vyučuje na FA ČVUT jako odborný asistent (do r. 2015 – ústav urbanismu, od r. 2015 – ústav krajinářské architektury) v předmětech ateliérové tvorby a základů navrhování. Zaměřuje se na urbanismus a architekturu malých měst a venkova. Dlouhodobě spolupracovala se Správou NP Šumava na posuzování stavebních záměrů na území NPŠ, podílela se na územní studii Šumava (FA ČVUT) a na studii preventivního hodnocení krajinného rázu na území NP Šumava – urbanismus a architektura (Löw a spol.) s výstupem návodných „manuálů“ pro stavebníky a orgány státní správy. Věnuje se projekční činnosti – v posledních letech orientované zejména na veřejný prostor a umělecké dílo v krajině (úprava návsi v obci Kly u Mělníka, úprava parku na Husově nám. v Písku, památník obětem holocaustu ve Strakonicích, cesta Bolestných kamenů v Píseckých horách). Spolupracuje s ateliérem A6, je členkou AUUP a komise pro urbanismus a rozvoj města Písek.

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – nominace Zahradnické fakulty MENDELU
Autorizovaný krajinářský architekt a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. Absolvoval studium zahradní a krajinářské architektury na ZF v Lednici v roce 1996. Po té pracoval na zámku v Buchlovicích, kde si vytkl cíl věnovat se obnově historických zahrad a parků. Vypracoval se svým ateliérem (9 stálých členů) přes 30 obnov zámeckých parků (Lednice, Květná zahrada v Kroměříži, Kuks, Buchlovice, Sychrov, Milotice atd.). Za obnovu Palmového skleníku v Lednici a Obnovu zahrady Vily Tugendhat obdržel cenu GrandPrix Obce architektů za rekonstrukci. Střešní zahrada na pavilonu EXPO v Miláně 2015 byla oceněna deníkem Corriere della sera. Je místopředsedou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Organizuje akci Víkend otevřených zahrad a vede Bylinkovou zahradu ve Valticích. Dlouhodobě spolupracuje se Svazem zakládání a údržby zeleně jako hodnotitel soutěží Zahrada a Park roku.

Ing. Martina Havlová – nominace Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Martina Havlová vystudovala obor Zahradní tvorba na katedře Zahradní a krajinné architektury na České zemědělské univerzitě v Praze, kde dále pokračuje v doktorském studiu. V roce 2012 absolvovala pracovní stáž ve společnosti Bruns Park – Ilja Močalov a partneři v Moskvě. Mezi lety 2012 a 2015 spolupracovala především s ateliérem zahradní a krajinářské architektury a05 a krajinářskými architekty Štěpánem Špoulou a Klárou Salzmann.  Od roku 2016 působí v  Ateliéru Land05. Je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), kde rovněž zastává funkci v revizní komisi společnosti.

Ing. Eva Voženílková – nominace Ministerstva životního prostředí
absolventka oboru rostlinné biotechnologie na Agronomické fakultě ČZU (1994), po dokončení studia byla zaměstnána ve VÚKOZ Průhonice na Dendrologické zahradě jako zahradník, 1997–1999 studovala na VOŠ zahradnické v Mělníku obor zahradní a krajinářská tvorba (nedokončeno). V letech 2000–2009 pracovala jako tajemnice a posléze ředitelka občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Od r. 2009 pracuje na Ministerstvu životního prostředí v sekci ochrany přírody a krajiny, zabývá se metodickou podporou výkonu státní správy v obecné ochraně přírody a krajiny, mimo jiné ve vazbě na územní plánování a pozemkové úpravy. Jako zástupce MŽP působí v celostátní komisi soutěže Zelená stuha ČR navazující na soutěž Vesnice roku.

Ing. Petr Šiřina –  nominace Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích
Absolvoval  Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor sadovnictví-krajinářství. Po ukončení vysoké školy (1984) nastoupil do podniku OKD-Rekultivace, k. p. Havířov jako projektant rekultivačních staveb v Ostravsko-karvinském revíru. Od r. 1988 pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (tehdy Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví) se zaměřením na problematiku rekultivací po těžbě černého uhlí a později na krajinné plánování, v současné době se zabývá problematikou veřejné zeleně městských památkových zón. Od roku 1992 se podílí na zpracovávání územních plánu sídel, převážně v Moravskoslezském kraji jako specialista na ÚSES, případně na návrzích řešení zeleně sídel v územních nebo regulačních plánech. Podílel se na rekonstrukcích parků a parkových ploch v Českém Těšíně v rámci projektu Zahrada dvou břehů (park A. Sikory a parkově upravená nábřeží na českém břehu řeky Olzy) a na nově založeném parku u centrálního hřbitova. V posledních letech spolupracuje při výchově a obnově porostů zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí. Od roku 2012 vyučuje na Vysoké škole báňské, fakultě architektury obor zahradní a krajinářské tvorby.  V letech 2000 až 2005 byl členem poroty v soutěži Zelená stuha ČR organizované SZKT, v letech 2005 až 2015 byl s přestávkami členem poroty v evropské soutěži Entente Florale Europe, v r. 2005 a od roku 2007 je členem celostátní poroty Vesnice roku za obor krajinářská architektura, kde zastupuje SZKT a MŽP. V letech 2012 až 2015 byl členem poroty v soutěži Zahrada a Park roku, pořádané SZÚZ. Je členem SZKT (1999–2008 člen správní rady), členem ČKA jako autorizovaný projektant ÚSES a krajinářský architekt. Bydlí v obci Těrlicko, okres Karviná.

Rostislav Ivánek – nominace Svazu zakládání a údržby zeleně
Absolvent SZTŠ (Střední zemědělská technická škola/ Ostrava), specializace sadovnictví, květinářství (1984). Praxe v oboru zakládání a údržbě zeleně 30 let. Jako zaměstnanec státního podniku – postupně SEMPRA Praha, Olomouc a Paskov, Skleníkový areál Paskov, později privatizovaného podniku BIOCEL a.s. Paskov, průběžně i privátní praxe dle tč. platných živnostenských oprávnění. Od roku 1992 spolumajitel firmy IVÁNEK-ZEMAN v.o.s., Žabeň u Frýdku-Místku /pozn. stále totožná praxe i místo výkonu, změny udával okolní vývoj světa. Firma je členem Svazu zakládání a údržby zeleně, kde od roku 2006 pracuje Rostislav Ivánek v představenstvu  (v současnosti místopředseda). Dále je firma členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Českého svazu greenkeperů. Rostislav Ivánek přispívá do odborného časopisu Inspirace a věnuje se přednáškové činnosti.

 

Závazná kritéria hodnocení soutěžního díla

Protože smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho komplexní polyfunkční působení směrované k zachování a rozvoji životního prostředí člověka, je nejdůležitějším kritériem hodnocení aktuální stav realizovaného objektu a předpoklady jeho zdárného rozvoje.

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány:

 • kvalita celkového urbanistického, architektonického, biologického a technického řešení díla
 • jak navržené řešení prověřil čas, jak slouží park veřejnosti
 • použití rostlin
 • kvalita realizace zejména vegetačních prvků
 • kvalita péče o zeleň i abiotické prvky

Ceny a čestná uznání
Všechny ceny jsou čestné. Mimo titul „Park desetiletí České republiky“ a cen pro druhé a třetí místo lze udělit čestná uznání bez určení pořadí. O jejich počtu rozhoduje porota soutěžní přehlídky.

Na základě elektronického hlasování bude udělena i cena veřejnosti.

 

Základní termíny soutěžní přehlídky

Datum vyhlášení soutěžní přehlídky a rozeslání propozic: soutěžní přehlídka bude oznámena do 31. května 2016                   

Uzávěrka přihlášek: 30. červen 2016

Datum hodnocení porotou:  říjen 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky a předání cen:  18. říjen 2016 v rámci konference Zeleň ve veřejném zájmu, Praha

Klauzule o akceptování soutěžních podmínek
Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

Klauzule o autorských právech a zveřejnění
Soutěžící díla budou bezplatně prezentována vyhlašovatelem prostřednictvím médií, oborových akcí, veletrhů apod. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s materiály, obdrženými v rámci přihlášky do soutěže nakládat přiměřeně smyslu a účelu soutěžní přehlídky a na základě podmínek této přehlídky; pro tento postup se zavazuje ctít a chránit autorská práva.  

Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních děl
Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a prezentací svých soutěžních děl v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

 

V Brně, 30. 5. 2016                                                    Ing. Jana Šimečková
                                                                       ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně

 

Park desetiletí [DOC, 890.5 kB]

Sponzoři: