Borský park v Plzni

Přihlašovatel: Správa veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: EUROVIA CS, a.s.
Péče a údržba: OŠTĚP Plzeň, s.r.o. – vegetační prvky, Pavel Lindauer - závlahy
Plocha: 420 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2008 – 2. místo

Borský park vděčí za svůj vznik Jednotě pro zakládání sadů a zkrášlení města. Jednota byla v Plzni založena v roce 1874 a za svůj cíl si vzala zpříjemňovat pobyt ve městě obyvatelům “černé“ Plzně. V roce 2004 bylo rozhodnuto přistoupit k obnově Borského parku. Příprava obnovy parku probíhala ve spolupráci s veřejností. Postupnou obnovou se do Borského parku navrátila rovnováha mezi návštěvností a udržitelností kvalitního rekreačního prostředí. Prodloužila se životnost zeleně, cestní sítě a dalšího vybavení parku. Veřejnost nejvíce ocenila obnovu centrální trávníkové plochy, cest a stezek. Také letos dokončené dětské hřiště dělá radost nejen dětským návštěvníkům. V dalších letech se plánuje pokračovat v obnově Borského parku, a to v části lesoparku, který navazuje západně na historickou část.  zobrazit více...


Historie

Borský park vděčí za svůj vznik Jednotě pro zakládání sadů a zkrášlení města. Jednota byla v Plzni založena v roce 1874 a za svůj cíl si vzala zpříjemňovat pobyt ve městě obyvatelům “černé“ Plzně. Na Borech bývalo proti kasárnám dělostřelectva velké vojenské cvičiště a vojenská správa souhlasila s jeho osázením.

V roce 1914 vypracoval zahradní architekt Leopold Batěk plán na založení sadů a Jednota se chopila práce. Byly vysazeny aleje od vstupu a promenáda okolo centrální louky. Tvůrcem krajinářské části, která navazuje na louku s alejemi, byl plzeňský zahradník Sousedík. Bohužel byla válka a tak se nepodařilo zrealizovat celý záměr.

V roce 1926 dostalo město Plzeň sad darem od okresu. Měl tehdy rozlohu 25 ha a byl největší sadovou plochou ve městě a na Plzeňsku vůbec. Přestože park nebyl dokončen, pěkné prostředí a čistý vzduch sem o nedělích lákalo davy Plzeňanů.

K dalším úpravám zde došlo až po roce 1930, kdy krize v kovoprůmyslu a výrobě způsobila velkou nezaměstnanost. Město tehdy využilo dotací od ministerstva sociální péče na nouzové práce. V Borském parku byly v tomto období provedeny terénní úpravy ploch směrem k trati na Klatovy a byly tu vysazeny velké skupiny konifer.     

Borský lesopark, který dnes mnozí chápou jako součást parku, byl k historické části připojen až později.  Stromy zde od roku 1955 sázeli pionýři a občané v akci “Z“. V roce 1962 vznikly na východním okraji parku tenisové kurty a v letech 1971-72 bylo zřízeno sportoviště TJ VŠ Slavia.

Postupná obnova Borského parku

V roce 2004 bylo rozhodnuto přistoupit k obnově Borského parku.  Příprava obnovy parku probíhala ve spolupráci s veřejností.  Nejprve proběhlo anketní šetření pod názvem „Jak vidím Borský park“ mezi návštěvníky parku. Anketu směřovanou k volnočasovým aktivitám v parku (klady, zápory, náměty a připomínky) vyplnilo asi 500 respondentů. V roce 2005 na základě výsledků anketního šetření vypracovala SVSMP podklad pro postupnou obnovu parku „Vize Borského parku“ (výňatek viz příloha č. 1). V ní byly popsány cíle obnovy jednotlivých částí parku tak, aby byla zachována nebo zlepšena rovnováha mezi ekologickou, estetickou a rekreační funkcí parku. Vize byla opět představena veřejnosti. Na základě hlasování veřejnosti byly určeny priority – postupné kroky k obnově parku. V roce 2006 bylo postaveno nové dětské hřiště pro malé děti (1 až 6 let) v prostoru lesoparku.

Od podzimu 2006 do jara 2008 proběhla ve dvou etapách obnova centrální travnaté plochy (cca 80% dotázaných označilo jako prioritu obnovu zničených trávníků v parku), včetně obnovy příčné cesty travnatou plochou a včetně výsadby 54 ks nových stromů. Centrální trávník je zavlažován automatickou závlahou a slouží jako pobytová plocha ke krátkodobé rekreaci. Obnovu centrální travnaté plochy provedla firma Zahradní Architektura Kurz. Výše popsaná obnova trávníku získala ocenění (2. místo) v soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo „Park roku 2008“.  

Dále bylo provedeno zhodnocení zdravotního stavu a vitality kosterních lipových alejí v historické části parku, byly provedeny zdravotní prořezávky a odstranění provozně nebezpečných dřevin, 2006 – 2007 byla provedena dosadba lipových alejí v parku.

V roce 2008 byla zahájena postupná obnova parkových cest, odpočívadel a rekreační vybavenosti. Cesty jsou provedeny z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) kombinované s kamennou dlažbou pod lavičkami. V souvislosti s cestami dochází k výměně mobiliáře v parku. V současné době jsou obnoveny cesty v celé historické části Borského parku. Projektovou dokumentaci na obnovu cest, odpočívadel a rekreační vybavenosti vypracovala firma Ing. Pavel Šimek – Florart. Realizace probíhala po etapách, jednotlivé etapy realizovaly různé stavební firmy (vyšly z výběrového řízení).

V letech 2011 až 2013 proběhly v celém areálu probírky v porostech (vyčištění od náletů a nárostů, uvolnění perspektivních dřevin, výchovné řezy,…). Následně bylo v parku vysazeno cca 160 ks stromů. Jednalo se především o obnovu drobných skupin dřevin okrasných květem a podzimním zbarvením (okrasné jabloně v různých kultivarech, třešeň ptačí v plnokvětém kultivaru, zmarličníky, muchovníky, hlohy) a několik zajímavých solitér například pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), topol Simonův (Populus simonii), bříza Ermanova (Betula ermanii), javor červený (Acer rubrum), javor stříbrný (Acer saccharinum), smuteční vrba (Salix alba „Tristis“), duby, lípy. Pěstební opatření a zahradnické práce prováděla firma Prostrom Bohemia.

Náklady na postupnou obnovu parku v letech 2006 až 2015 činily 32.800.000 Kč bez DPH. Investorem obnovy parku je Statutární město Plzeň zastoupené příspěvkovou organizací města Správou veřejného statku města Plzně.

Kompletní obnova travnatých ploch stála 4.100.000 Kč. Obnova cestní sítě proběhla ve třech etapách a zahrnovala i výměnu mobiliáře (laviček, odpadkových košů a stojanů na kola) a doplnění dětského hřiště, posilovacích prvků pro seniory a autorsky ztvárněného pítka. Zároveň byly doplněny drobné sadové úpravy. Celková částka byla 26.600.000 Kč. Pěstební opatření, která probíhala v letech 2011 až 2013, stála 2.100.000 Kč a byly z 80% hrazeny z dotačního programu SFŽP.

Údržba parku

Údržbu Borského parku zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně – odd. urbanistické zeleně. Údržba centrální travnaté plochy (pobytové trávníky) o výměře 21 400 m2 s automatickou závlahou odpovídá první intenzitní třídě údržby (trávníky – seč 33x ročně, přihnojení 5x, prořezání 2x, pískování 1x, dosev 1x, odplevelení 2x, výhrab 2x, ošetření proti houbovým chorobám 2x).  Ve zbývající části Borského parku je seč prováděna zpravidla 6x za sezonu.

Celkové náklady na základní běžnou údržbu vegetačních prvků se pohybují kolem 1.500.000,- Kč, z toho péče o pobytové trávníky činí 520.000 Kč. Samostatně je zajišťována údržba závlahového systému a pítka, která činí 220.000,- Kč za rok.

Veškeré uváděné částky jsou bez DPH.

Kontrola a přejímka prováděných prací ze strany správce SVSMP je prováděna pravidelně jednou týdně nebo po provedených pracovních výkonech. 

Hlasování

CELKEM: 326 hlasů
POŘADÍ: 12. místo

Sponzoři: