Keltský park
Dolní Břežany

Ocenění PARK DESETILETÍ - za velkorysou koncepci založeného parku a jeho podíl na kvalitě obytného prostředí nového městského celku.
Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Václav Babka
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Oddělení technických služeb obecního úřadu, Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Plocha: 18 500 m²
Nominace na základě: Park roku 2014- 3. místo

situační výkres [PDF, 830.99 kB]

Velkorysý centrální park tvoří klidovou a relaxační oblast v samotném centru obce Dolní Břežany (okr. Praha-západ). Plocha parku je vymezena ul. Na Hrázi, ulicí Zbraslavskou a zástavbou centrálního náměstí, na které se park přirozeně napojuje. Keltský park vznikl rekultivací nevzhledné skládky zeminy a rybníku s mokřady. Výstavba centrálního parku probíhala v letech 2009–2010 a byla podpořena z Operačního programu Životního prostředí. Park připomíná historickou etapu osídlení území pohanskými předky. zobrazit více...
 

Filosofie parku

Park připomíná historickou etapu osídlení území pohanskými předky. Na dávnou historii odkazují kamenné a dřevěné prvky, rozmístěné v parku. Základní kompoziční motiv celého prostoru tvoří pravotočivá spirála, jeden ze symbolů keltské kultury. V jejím středu je umístěn objekt, znázorňující čtyři světové strany, čtyři roční období. Do tohoto centrálního místa vedou cesty
s bránami, symbolicky oddělujícími vnější a vnitřní svět. Spirála je osázena rostlinami, které tvoří základ přirozené sukcese, a dělí část volné nespoutané přírody od okolního „udržovaného“ světa v podobě pobytového trávníku. Prostor je doplněn o další symboly keltské kultury. Trojcípé dubové lavice znázorňují cyklus života ve třech sférách (země, moře a nebe). Dubové sedací hranoly, stejně jako vysazené duby, symbolizují posvátnou úctu Keltů k tomuto stromu. Podobně jako odumřelé stromy, umístěné na spirále, vytvářející svým rozpadem podmínky pro další život, symbolizují koloběh života. Keltský kříž, vztyčený na kopci v ose s náměstím, odkazuje na základní prehistorický symbol spojení kříže a kruhu, spojení starého a nového, materiálního a spiritistického, spojení v harmonii.Keltský park je navržen s cílem upozornit na hierarchii hodnot, pomíjivost života, toleranci a pokoru. Park byl realizován podle architektonického návrhu Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera a Václava Babky.

Kompozice

Kompozice území je založena na prostorové vazbě jednotlivých na sebe navazujících prostranství. Solitéry nebo skupiny stromů vytváří průhledy, rámují pohledy, cloní nevhodné stavby, dotváří atmosféru vnitřního programu parku. Pro kompozici je velmi důležitá hra světel a stínů. Jedním z hlavních kritérií životnosti tohoto parku je jeho propustnost a zapojení do struktur obce. Chodníky jsou navrženy tak, že si návštěvník může zvolit buď rychlý průchod, nebo procházkovou trasu.

Vegetace      

Základní kostru parku tvoří listnaté stromy, jako základ byly využity původní porosty, které byly doplněny o nové stromy. Dále jsou zde revitalizované travnaté a bylinné porosty. Ve volných prostranstvích jsou travnaté plochy. K doplnění původní vegetace byly použity, dle potencionální mapy přirozené vegetace, lipové doubravy (Tilia cordata, Quercus petraea, Quercus robur). Pro zpestření druhové skladby pak byly doplňkově použity některé tvarově nebo barevně atraktivní kultivary vhodných druhů dřevin.

Hřiště a mobiliář

Součástí parku jsou tři dětská hřiště. Dvě jsou řešena jako oplocená hřiště s herními prvky pro menší děti. Základ je tvořen pískovištěm s pohodlnými dřevěnými lavicemi. Dále jsou zde umístěny typová hopsadla a kolébadla. V parku je  ještě jedno neoplocené hřiště s lanovým herním prvkem určeným větším dětem.

Veškerý mobiliář v prostorách keltského parku byl vybírán ze vzájemně typově a barevně vhodných výrobků. Součástí mobiliáře jsou parkové kovové lavice s opěradlem, dále prostorné dubové lavice bez opěradel (v centrální části spirály), kovové odpadkové koše, nádoby na psí exkrementy, lampy veřejného osvětlení.

Mosty a jejich rozmístění v parku je účelné a je výtvarně a architektonicky součástí zamýšlené kompozice. Jejich architektonické řešení je záměrně prostorově nevýrazné, byl kladen důraz na kvalitu provedení.

Údržba parku

O parky se stará deset pracovníků oddělení technických služeb, kteří disponují profesionální technikou pod vedením zkušených odborníků v oblasti zahradnictví. Údržbu odbornějšího charakteru zajištuje zahradnická firma.

Hlasování

CELKEM: 226 hlasů
POŘADÍ: 13. místo

Sponzoři: