Zámecký park a park Jižní svahy - Frýdek-Místek

Ocenění PARK DESETILETÍ - za příkladnou péči o obnovený park, která umocňuje přínos kvalitního projektu pro obyvatele města.
Přihlašovatel: Statutární město Frýdek-Místek
Autoři projektu: Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. – Ing. Marek Holán, Ing. Jana Janíková, Ing. Mirka Přibylová, Ing. Lenka Wurmová
Realizace: ALPINE Bau CZ, s.r.o.
Péče a údržba: TS a.s.
Plocha: 30 200 m²
Nominace na základě: Park roku 2012 – 3. místo

situační výkres [PDF, 728.84 kB]

Cílem obnovy realizované v letech 2010-11 bylo vybudovat z neudržovaných porostů na svazích nový park, který se stane součástí zeleně, která dotvoří zelený prstenec okolo historického jádra Frýdku a propojí celou severní, západní a jižní stranu památkové zóny. Obnova Zámeckého parku a vybudování nového parku Jižní svahy byla realizovaná na jižních svazích návrší historického slezského města Frýdku na rozloze 3,2 ha. Parky se staly velmi rychle oblíbeným a hojně navštěvovaným prostorem obyvatel města, především pro nápaditou a pečlivou úpravu, krásné výhledy na město a okolní krajinu, možnost oddychu na pobytových plošinách a využití dětského hřiště. Nové parky ve frýdecké části města nabízejí lidem nejen příjemnou vycházkovou a odpočinkovou zónu, ale umožňují jim také průchod z jedné strany svahu na druhý mimo rušné ulice. Pěší trasou po terasovitých chodnících je možno si podstatně zkrátit cestu mezi Frýdkem a Místkem. zobrazit více...

 

Výchozí stav

Protáhlý tvar území je situován v silně svažitém terénu, jehož severní hranice navazuje na úpatí zámku a přilehlou obytnou zástavbu při Hasičské ulici. Území je dle charakteru a historického vývoje rozděleno na dvě části. Západní část území tvoří původní park přiléhající historicky k Frýdeckému zámku. Park byl původně od okolí ohraničen dřevěným oplocením. Kvůli zhoršené úrovni údržby terénně těžko přístupné části Zámeckého parku se zhoršila jeho průchodnost a s tím souvisela jeho následná devastace. I přes charakter rozpadlého lesního porostu byly ještě v terénu patrné terénní zářezy původního vycházkového komunikačního okruhu z nezpevněných pěšin. Druhou, východní část území, zabírají jižní svahy pod ulicí Hasičskou. Tvořily je zanedbané terasovité pozemky užitkových zahrad a sadů, které navazovaly na původní historické domy, které v 80. letech ustoupily velmi nešťastné bytové zástavbě. Ta svým měřítkem negativně ovlivnila panorama historického jádra města. Malá část ploch zeleně přiléhající k obytné zástavbě byla upravena jako běžná „sídlištní“ zeleň. Zbytek svahu tvořily zarůstající zahrady a nevyužívané pozemky. Vznikly zde husté porosty stromů nejrůznějšího stáří, zčásti suchých jilmů napadených grafiózou, zčásti i ovocných dřevin s hustým keřovým patrem. Vzhled i stav zcela odpovídal pozemkům opuštěným více než 30 let. Nepřístupné zanedbané území tvořilo i provozní bariéru, která znemožňovala ideální přímé pěší spojení dvou historických center souměstí města Frýdku-Místku.

Řešení

Vzhledem k poloze na území města v těsné blízkosti Zámeckého náměstí a uvnitř městské památkové zóny Frýdek byl stav naprosto nevyhovující. Přitom svahy tvoří spolu s historickým centrem Frýdku na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí významný dominantní prvek panoramatu celého města. Zdálky se zelená hmota uplatňovala příznivě, zblízka byla, na rozdíl od zcela přebudovaného Zámeckého náměstí, estetickou závadou, na níž se podílely stav porostů, množství suchých stromů, stavební odpady a neproniknutelné porosty keřů a křídlatky. Z důvodu zlepšení stavu této části památkové zóny se rozhodlo o rekonstrukci těchto zpustlých pozemků s přeměnou na nový park, který by navázal na udržovanou část parku u zámku.

Průběh obnovy

Přípravné práce začaly již v roce 2006 zpracováním studie. Projekt zpracovala brněnská firma Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Práce na projektu začaly v roce 2007 zaměřením a dendrologickými průzkumy. Projekt byl dokončen počátkem roku 2008. V rámci projektu byl zpracován podrobný průzkum dřevinného patra. Bylo vytipováno velké množství vegetačních prvků pro následné vykácení. Na základě sporých historických dokumentů a po terénním průzkumu byla definována cestní síť původní zahrady, která se až na menší detaily obnovila v plném rozsahu. V místech, kde dynamický terén znemožňoval budovat terénní zářez chodníku, byly vystavěny pomocné opěrné gabionové zídky. Stěžejní bylo vybudování pohodlného bezbariérového propojení obou částí parků, které bylo terénními podmínkami limitované. Proto byla vybudována dlouhá linie opěrné gabionové zdi, na jejíž koruně byla postavena trasa chodníku. V parku u zámku byla dále obnovena vyhlídková „bašta“ a nedaleko ní na původním místě odpočívadla byl umístěn altán s textilním celosezónním zastřešením. Na vytipovaných méně strmých místech území byly založeny trávníkové plochy se zachováním původního bylinného patra (česnek medvědí). Na zbylých těžko přístupných svazích byly vysazeny půdopokryvné dřeviny (břečťan, loubinec), které by se měly postupně prolnout s konstrukcemi drátokošů gabionových zdí. Na volné plochy byly vysázeny solitérní stromy tak, aby byly zachovány četné průhledy na dominantu zámku. V prostoru východní části parků u bytových domů na ulici Hasičská byla vybourána původní odpočívadla s herními prvky. Na předlážděné promenádní trase byla vystavěna odpočinková terasa a jedno centrální dětské hřiště. Při hlavním promenádním chodníku byly založeny trvalkové záhony. Na přilehlém svahu byla nad výraznou terénní strží umístěna spojovací dřevěná lávka. Na zbylých těžko přístupných svazích byly vysazeny rovněž půdopokryvné dřeviny (břečťan, loubinec). Na ostatních plochách byly založeny nové trávníky. V této části parku byly také vysazeny neplodící třešně v pravidelném rastru, které částečně navozují atmosféru zaniklých městských sadů.

Stav po realizaci, popis údržbových prací

Údržbu parků po realizaci provádí městská společnost TS a.s. na základě pokynů odpovědných referentů statutárního města Frýdek-Místek. Nově vysazené a úspěšně se rozrůstající dřeviny zvyšuji estetickou a sadovnickou funkci parků. Na nepřístupných svazích se rozrůstají půdopokryvné dřeviny, které jsou již na většině ploch zapojené a plní nejen estetickou, ale i protierozní funkci. Do úplného zapojení patří údržba půdopokryvných dřevin mezi nejnákladnější, a to jak z hlediska provedení, tak z hlediska finančních nákladů. Třikrát ročně se provádí pletí, které je na strmých svazích obzvláště obtížné. Rovněž zajištění ujmutí půdopokryvných dřevin v některých částech parků s plným osluněním bylo problematické. K některým nově vysázeným plochám není možno dojet mechanizací a zajistit dostatečnou zálivku. Právě některé lokality z důvodu přísušku nejsou ještě dostatečně zapojené a předešlé suché roky zpožďují jejich zapojení. Především u břečťanů dochází k pozvolnému zápoji. Naopak loubince se úspěšně rozrůstají a jejich růst musí již být redukován řezem. Také údržbu většiny travnatých ploch není možno provádět běžnými sekačkami se samosběrem z důvodu svažitosti terénu. Byla zvolena dálkově ovládaná svahová sekačka, která se pro tento terén osvědčila. Nově vysazené stromy se úspěšně rozrůstají a jejich koruny postupně nahrazují objemy korun vykácených dřevin. Především větší skupina kvetoucích třešní je na jaře nepřehlédnutelná a upoutává zraky návštěvníků parků. Dětské hřiště, které je součástí parků, je využívané dětmi z přilehlých bytových domů a také dalšími malými návštěvníky parků. Pro zajištění bezpečného provozu se na dětském hřišti provádí pravidelné kontroly a následné opravy. Také u dřevěných prvků v parcích (lávka, nájezdová rampa, rošty na odpočinkové terase) a na lavičkách je dřevo vystaveno zvýšenému oslunění a je na nich nutno provádět častější obnovu nátěru.

Hlasování

CELKEM: 805 hlasů
POŘADÍ: 7. místo

Sponzoři: