Park na Slovanském náměstí - Brno

2. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Realizace: COOPTEL, stavební a.s. (generální dodavatel), Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“ (subdodavatel sadových úprav)
Péče a údržba: PARK v.o.s.
Plocha: 13 748 m²
Nominace na základě: Park roku 2007 – 1. místo

situační výkres [JPG, 151.06 kB]

vizualizace [JPG, 152.96 kB]

vizualizace 2 [JPG, 178.59 kB]

V roce 2005 byla statutárním městem Brnem vypsána ideová architektonická soutěž na obnovu parku na Slovanském náměstí. Vybrána byla studie Ing. Zdeňka Sendlera, který ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing. Arch. Radko Květa navrhl  řešení obnovy parku, které vychází ze základních principů původního návrhu L. Miggeho, a upravil jej soudobými výrazovými prostředky. Vzhledem k frekvenci dopravy a využívání parku jasně odděluje vnější a vnitřní prostor. Vnější prostor s lipovou alejí, obvodovým chodníkem a ucelenou travnatou plochou  tvoří „nárazníkovou zónu“  a diferencuje využívání jednotlivých ploch a podtrhuje význam jejich funkcí. Výškový rozdíl ve střední části parku využívá k umístění amfiteátru, schodišť, bezbariérových ramp a polyfunkčního objektu.  zobrazit více...


Historie

Park na Slovanském náměstí byl založen jako městský park na základě návrhu významného architekta Leberechta Miggeho, který vypracoval roku 1913 studii parkového náměstí s jednoduchými prostorovými strukturami a jasným architektonickým výrazem. Na tehdejší dobu byl návrh velmi pokrokový, což se dá soudit i o tehdejších zastupitelích, kteří hamburského architekta k řešení přizvali.

Dále návrh rozpracovával pražský architekt Josef Kumpán, který již použil některé poplatnější dobové výrazové prvky a původní návrh mírně zromantizoval a zařadil do standardnější podoby. V roce 1925 byla zahájena realizace. Současně s parkem probíhala živá stavební činnost spojená se zakládáním „nového“  Králova Pole.

V průběhu následujících desetiletí park procházel několika zásahy, které již v podstatě anonymně ovlivňovaly jeho podobu, a týkaly se především úpravy povrchů ploch, drobné vybavenosti a různých zahradních úprav. Z původního řešení se dochovala obvodová lipová alej a několik stromů (lípa, jírovce, topoly). V posledních desetiletích byl park již v problematicky udržitelném stavu, jednotlivé složky přestávaly být funkční, místy byl nevyhovující jak z hlediska provozní udržitelnosti, pocitové bezpečnosti a také vlastní provozuschopnosti. Uživatelská hodnota tohoto velmi významného parku (jednoho z nejvýznamnějších parků v městě Brně) se stala velmi nízkou a neodpovídala současným požadavkům na řešení veřejného prostranství. Realitou byly rozpadající se stavební prvky, nefunkční zpevněné plochy, přerostlé a přehuštěné skupiny keřů, prosychající stromy, havarijní travnaté plochy sloužící v podstatě jen jako psí záchodky a nefunkční vybavenost.

Obnova parku v létech 2005 - 2006

O rekonstrukci tohoto památkově chráněného parku se uvažovalo již od 90. let 20. století. V roce 2005 byla statutárním městem Brnem vypsána ideová architektonická soutěž na obnovu parku na Slovanském náměstí. V porotě této soutěže mimo jiné usedli významní lidé  a odborníci v oblasti zahradní architektury. Vybrána byla studie Ing. Zdeňka Sendlera, který ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing. Arch. Radko Květa navrhl  řešení obnovy parku, které vychází ze základních principů původního návrhu L. Miggeho, a upravil jej soudobými výrazovými prostředky. Z původní kompozice ponechal prostorové členění na horní terasu a spodní travnatou plochu. Dále zachovává obvodovou lipovou alej a hodnotné stromy ve střední části parku. Vzhledem k frekvenci dopravy a využívání parku jasně odděluje vnější a vnitřní prostor. Vnější prostor s lipovou alejí, obvodovým chodníkem a ucelenou travnatou plochou  tvoří „nárazníkovou zónu“  a diferencuje využívání jednotlivých ploch a podtrhuje význam jejich funkcí. Vnější a vnitřní prostor je od sebe oddělen tvarovanou habrovou stěnou přerušovanou pouze v místech vstupů. Výškový rozdíl ve střední části parku využívá k umístění amfiteátru, schodišť, bezbariérových ramp a polyfunkčního objektu.

Realizace projektu  obnovy parku na Slovanském náměstí dle návrhu Ing. Sendlera byla zahájena v prosinci 2005. Zhotovitelem se na základě veřejné obchodní soutěže stala  společnost Cooptel,  stavební a.s., subdodavatelem zahradnických prací Ing. J.V rbas – firma KVĚT. Celkové náklady včetně projektové přípravy, autorského a technického dozoru činily cca 27 mil. Kč. I přes počáteční nesouhlasná stanoviska ochránců přírody, kteří považovali zásadní obnovu parku za zbytečnou a drahou, se podařilo za necelý rok změnit celkovou podobu parku. Pobytové zavlažované trávníky, nový mobiliář, zajímavé herní zařízení pro děti a mládež, pítko a především kvalitní celkový prostor parku  od října 2006 slouží občanům nejen pro procházky, posezení nebo hrám, ale i jako nové místo pro pořádání kulturních či sportovních akcí Králova Pole.

Nově obnovený park na Slovanském náměstí získal řadu ocenění – v dubnu 2007 získal v kategorii Ekologické stavby 2.místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2006 a v září 2007 v celostátní soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo obsadil 1. místo a stal se Parkem roku 2007. V této soutěži byl dále oceněn projekt obnovy parku na Slovanském náměstí – získal cenu Václava Weinfurtera za nejlepší projekt.

Investice a opravy v létech následných po obnově parku

V průběhu následných let doznal park dalších menších změn a doplnění. V roce 2008  bylo nutno přistoupit k asanaci stávajících 4 ks starých jírovců, které v blízkosti dětského hřiště v horní části parku již neskýtaly záruku bezpečnosti. I když byl tento krok učiněný krátce po obnově parku poměrně zásadní, ukázalo se, že byl správný, a to i z hlediska další budoucnosti parku. Na místo starých a již havarijních jírovců byly vysazeny stromy nové, ne však standardních velikostí, nýbrž velikosti obvodu kmene 55 - 60 cm, což ve své době bylo činem velmi obvyklým. Stromy byly přivezeny na místo výsadby z německé školky Lorberg.

Dalším doplněním parku krátce po jeho obnově byla dosadba dalšího kusu Liriodendron tulipifera ve spodní travnaté ploše, zrcadlově od již vysazeného.

Největší změny doznal park v roce 2013, kdy se konečně podařilo dostavět plánovanou kavárnu v parku (dnes Café Park), která nyní představuje tak potřebné zázemí parku pro jeho návštěvníky. Do fasády kavárny byla současně vhodným způsobem zakomponována zásuvková skříňka jako zdroj elektrické energie pro kulturní akce v parku.

V roce 2015 byla provedena obnova mlatových ploch parku ve spodním parteru, které vykazovaly provozní závady. Současně bylo na základě požadavku občanů a samosprávy městské části Brno-Královo Pole doplněno veřejné osvětlení ve středové části parku před kavárnou a vybudována dlážděná plocha se slunečníky pro letní zahrádku kavárny.

Na rok 2016 je plánována obnova mlatových ploch v horním parteru parku.

Údržba parku

Údržbě parku na Slovanském náměstí (rozloha cca 1,4 ha) je od roku 2006 věnována mimořádná péče. Je jediným parkem v Králově Poli, který má svůj „řádek“ rozpočtu městské části Brno-Královo Pole, v současné době s rozpočtovými náklady ve výši 900 tis. Kč za rok.  Kromě vlastní údržby parku (vlivem závlah je zde např. počet pokosů v roce cca 25, každoročně je prováděn tvarovací řez obvodové lipové aleje, řezy habrových živých plotů atd.) je v rozpočtu počítáno  i s náklady  na drobné opravy v parku (obnova nátěrů barevných betonových stěn v parku, opravy mobiliáře atd.), s náklady na vodné a stočné (pítko, závlahy), na elektrickou energii (pítko, závlahy, kulturní akce atd.).

Údržbu parku již několik let provádí na základě smlouvy o dílo společnost PARK, v.o.s., od roku 2016 i včetně speciální údržby trávníků dle zpracovaného návrhu specialisty – trávníkáře Ing. Josefa Straky, PhD. (Agrostis Trávníky s.r.o.) z roku 2015 (vertikutace, aerifikace, hnojení atd.). Tuto speciální údržbu bylo třeba systematicky začít provádět z důvodu nárůstu zatíženosti parku vlivem různých kulturních a společenských akcí (viz níže).

Zajímavosti z provozu parku, aneb co se podařilo zde, kde se jinde nedaří…

  • venčení psů – před realizací obnovy parku v létech 2005 – 2006 byl velký problém s venčením psů v parku, trávníky sloužily jako venčiště, plné exkrementů. V rámci projektu obnovy parku byl vymezen vnitřní prostor parku se zákazem vstupu se psy vymezený obvodovým habrovým živým plotem, naopak vnější část parku je pro venčení psů hojně využívána. Vnitřní travnaté plochy tak mohou bez obav sloužit k hraní dětí, k ležení v trávě, k piknikům apod. Toto kompromisní prostorové řešení parku s ohledem na venčení psů se velmi osvědčilo a obdobně je tato myšlenka užívána i v dalších projektech veřejných ploch v MČ Brno – Královo Pole.
  • grafitty -  nové barevné betonové zdi v parku po jeho obnově znamenaly skvělou příležitost pro ztvárnění „rádobymalířů“, díky vytrvalosti městské části každé nové grafitti ihned přetřít barvou zdi, se podařilo tento jev z parku prakticky vymýtit. Opět tento systém je nyní s úspěchem praktikován i na jiných obdobných místech Králova Pole (z posední doby např. v parku Kartouzská apod.).
  • vánoční osvětlení lípy v horní části parku – za zcela mimořádně zdařilé je veřejností považováno osvětlení lípy v horní části parku, která se v době vánoční stává dominantou celého Slovanského náměstí.

Život v parku, pořádání kulturní a společenských akcí  v parku

Park na Slovanském náměstí je postupem let díky své poloze v centrální části Králova Pole i díky svému „genius loci“  přitažlivým místem pořádání mnoha kulturní a společenských akcí. Některé z nich pořádá městská část Královo Pole (Erbovní slavnosti Králova Pole, Pálení čarodějnic, Den dětí, Adventní neděle), další jiné subjekty, kterým je vydáváno městskou částí povolení záboru parku tak, aby nedošlo k neúměrnému zatížení či poškození tohoto cenného prostoru (hudební odpoledne u kavárny, víkendové gastroakce Slavnosti moře a  PARK FESTIVAL atd.).

I mimo tyto akce park žije svým každodenním vlastním životem jako oáza zeleně, klidu a odpočinku, prostoru pro setkání s přáteli, či hry dětí, a to přímo v samotném centru Králova Pole. Díky osvícenosti královopolských konšelů z počátku 20. století, kteří park nechali vybudovat, díky zdařilé obnově parku z počátku 21. století (2006) a v neposlední řadě díky dostatku finančních prostředků na potřebnou údržbu tohoto parku v každoročním rozpočtu městské části Brno-Královo Pole, je park na Slovanském náměstí zcela jedinečným místem, a to  nejen v rámci města Brna.

Zpracovala: Ing. Dagmar Malá, vedoucí OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

Brno, 28. 6. 2016

Hlasování

CELKEM: 1554 hlasů
POŘADÍ: 3. místo

Sponzoři: