Obnova vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou

Ocenění PARK DESETILETÍ - ocenění za inspirativní obnovu veřejného obytného vnitrobloku a kvalitní péči o něj.
Investor: Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3
Autoři projektu: Ateliér a05 - Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková
Spolupráce: Ing. Arch. Tomáš Bílek – přístřešek na kontejnery
Ing. Jan Krpata – odvodnění, Ateliér Via – dopravní řešení
Projekt pro provedení stavby (DPS): 8/2010
Realizátor: Gardenline s.r.o., Litoměřice
Stavbyvedoucí – Jan Šafrata
Realiza

situační výkres [PDF, 395.63 kB]

Cílem obnovy vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou, jehož původní podoba vznikla v 50. letech minulého století, bylo vytvořit kvalitní obytné prostředí pro obyvatele přilehlých domů i návštěvníky z blízkého okolí. Navrhované řešení navrátilo na území vnitrobloku jeho původní náplň – volnou rekreační víceúčelovou travnatou a zpevněnou plochu s vybavením soudobého městského mobiliáře včetně herního prvku pro děti. Architektonické řešení je jednoduché, přehledné, upoutá čistotou linií a volbou použitých materiálů. zobrazit více...

Autoři projektu z ateliéru a05 Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš Steiner dostali od investora – Městské části Praha 3 – velmi jasné zadání:

Vytvořit esteticky hodnotný veřejný prostor určený k rekreaci obyvatel dotčených domů a široké veřejnosti

Přizpůsobit budoucí úpravy tohoto prostoru pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Vyřešit obslužnost prostoru tak, aby do vnitrobloku nevjížděla motorová vozidla

Umístit kontejnery na komunální odpad

Opravit výduchy podzemních krytů civilní obrany a zakomponovat je do navrhované úpravy.

Zrušit shozy bývalé uhelny

Vytvořit takový prostor, který nebude příliš složitý a nákladný pro následnou údržbu a péči

Projektová dokumentace i následná realizace byla rozdělena do čtyř stavebních objektů: Obnova komunikací, obnova vegetačních prvků, drobná architektura, mobiliář.

Obnova komunikací a zpevněných ploch

Komunikace a zpevněné plochy jsou zcela nově rozvrženy tak, aby vyhovovaly potřebám obyvatelů vnitrobloku. Původní řešení, kde byla v části vnitrobloku okružní obslužná komunikace pro auta, se změnilo na obvodovou cestu pouze pro pěší. Povrch cesty je mlatový a částečně z betonové dlažby s ostrou hranou.  Mlatová je i pobytová plocha pod stávajícími jírovci. Plocha pod ořechem, který ve vnitrobloku zůstal, je citlivě „na sucho“ vydlážděna ze žulové kostky, která výškově respektuje kořenovou zónu stromu.  Nově vytvořené zpevněné plochy jsou lemovány obrubou z betonového, na zakázku zhotoveného prefabrikátu a z ocelové pásoviny. Strop prostoru bývalé podzemní kotelny je na povrchu funkčně odlišen plochou z asfaltobetonu, kterou už teď využívají děti pro různé míčové hry. Součástí řešení obnovy komunikací je i nový systém odvodnění vnitrobloku.

Vegetační prvky

V rámci sadových úprav byl celý prostor pročištěn a prosvětlen. Na základě znaleckého posudku byly odstraněny pouze zdravotně nevyhovující, nekvalitní, neperspektivní a přestárlé výsadby. Celkem bylo odstraněno 30 ks stromů a 40 ks keřů.

Všechny kvalitní a perspektivní stromy zůstaly zachovány a vytvořily charakteristickou atmosféru vnitrobloku. Stromy, které ve vnitrobloku zůstaly, byly odborně ošetřeny.

V komponovaných výsadbách bylo vysazeno 22 ks vzrostlých stromů, 20 ks vzrostlých keřů, 6 628 ks půdopokryvných dřevin, 4 ks pnoucích dřevin, 75 ks trvalek a 1 080 ks cibulovin.

Druhové složení nových výsadeb je následující: Ginkgo biloba, Malus floribunda, Pyrus calleryana ´Chanticleer´, Tilia cordata ´Greenspire´, Amelanchier lamarckii, Hedera helix. Prostory „předzahrádek“ se odlišují jiným typem vegetace a nenásilně oddělují okna domů od dění ve vnitrobloku.

Mobiliář, drobná architektura

Mobiliář zahrnuje typové kvalitní lavičky a lavice, typové herní prvky s dopadovou zónou z kačírku, 4 odpadkové koše a 2 sloupky se sáčky na psí exkrementy. Na zakázku jsou vyrobená posedová plata, která jsou osazena do podloží ze štěrkového trávníku,

Součástí obnovy vnitrobloku byl i projekt a realizace nového stání na kontejnery směrem do ulice Za Žižkovskou vozovnou a rekonstrukce všech stavebních částí na řešeném území - oprava oplocení a vjezdové brány, oprava nebo výměna objektů výlezů a pilířků sání z krytů civilní obrany, opěrná zídka u vjezdu do vnitrobloku, oprava vstupů do domů, anglických dvorků a plechových výdechů z kotelen.

Díky příkladné spolupráci investora, projektanta, realizátora a také díky poctivě prováděnému technickému a autorskému dozoru, se podařilo takřka beze zbytku naplnit  dobrý  projekční záměr. Vnitroblok byl rekonstruován tak, aby dílo bylo kompletně. dokončeno do sebemenšího detailu, a tak mohlo dobře sloužit všem nájemníkům.

Hlasování

CELKEM: 138 hlasů
POŘADÍ: 15. místo

Sponzoři: