Park Komenského ve Zlíně

1. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu: Studie – Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
Ing. Zdenek Sendler (Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka, Pavel Mudřík Architects)
Realizace: Generální dodavatel PSG – International a.s., zahradnické práce ACRIS zahrady s.r.o.
Péče a údržba: Statutární město Zlín – Odbor městské zeleně, ACRIS zahrady s.r.o.
Plocha: 37 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2015 - 1. místo

situační výkres [PDF, 1015.64 kB]

V roce 2011 vypsalo Statutární město Zlín ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou anonymní jednokolovou projektovou soutěž o návrh. Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně s cílem vytvořit podmínky pro krátkodobou relaxaci v centru města všem věkovým kategoriím obyvatel.  Vítězná studie byla dílem autorského týmu Václav Babka, Pavel Mudřík, Lucie Radiová, Zdeněk Sendler. Po několika letech příprav byl projekt v roce 2014 zrealizován. Původní úvahy a záměry, které se do značné míry podařilo realizovat, vycházely mimo jiné z nutnosti pozvednout park na úroveň plnohodnotného významného městotvorného objektu, urbanistického prvku, veřejného městského parku v pravém slova smyslu, který se stane cílem pobytu lidí a místem setkávání, relaxace, stane se kvalitní a svébytnou součástí vybavení moderního města.  zobrazit více...


Původní stav a východiska

Stromy a staré keře v parku nebyly kvalitní, prostor zarůstaly a oddělovaly park od okolí. Přehuštěný park působil tmavým a nebezpečným dojmem. Vybavení z 80. let dosloužilo. Úpravy a výsadby v okolí hrobu a památníku park neúčelně členily a prostor zmenšovaly.  Lidé se v parku nezdržovali, častěji pouze procházeli.

Podle názoru jednoho z tvůrců je však předností Zlína velmi silné odborné a akceschopné zahradnické zázemí, zahradnické schopnosti a intenzita péče o „obě centra“ města. Na řešený prostor pak mají vliv i výrazné kulisy okolního města, mrakodrap, obchodní dům, „Jiřičná“, trh, park u zámku, zástavba na ulici Školní, doprava na ulicích, město, semafory atd.

Koncepce (text Ing. Václav Babka)

Komponovali jsme park, který se stane předělem mezi starým Zlínem a novým (zahradním) Zlínem a svojí formou také výrazovým prolnutím těchto zde přítomných a sousedních urbanistických celků. Snažili jsme se dotvořit park, který bude na jedné straně jasně svébytným do sebe uzavřeným městským prostorem, avšak který bude zároveň plochou otevřenou do okolí a stane se územím absorbujícím také výraz a podstatu okolních prvků.  Funkčně životaschopný objekt, který bude schopný reagovat na potřeby dané strukturou obyvatel města, na jejich pohyb po městě, a to i do budoucna, v souladu s předvídaným a odhadovaným rozvojem území.  Park s jasnou a jedinečnou a charakteristickou polohou uprostřed Zlína.

Do rekonstrukce byla zahrnuta bezprostředně prostorově související pěší zóna na ulici Školní -promenáda i spojka ke školám, jedna z nejvýznamnějších ulic na hranici mezi starým a novým Zlínem. Chybějící západní řada domů na ulici Školní byla v návrhu urbanisticky plnohodnotně nahrazena parterem s možností volného rozptylu lidí do parku a jejich krátkodobé rekreace a relaxace v něm, souběh náplní a funkcí. Tato situace je poměrně ojedinělá. Součástí koncepce se stala úprava a adaptace klasicistní bývalé knihovny a jejího okolí. Knihovna by měla být v první řadě zázemím pro park a polyfunkčním otevřeným objektem.  Součástí parku bude s velkou pietou vnímaný také nedotčený hrob a památník obětem 2. světové války.  Byly zde rozmístěny do nových poloh také další objekty navazující na stávající funkce v parku a obohacující jeho využívání.

Snažili jsme se nastavit „nový start“ pro rostliny a vytvořit novým uspořádáním podmínky pro intenzivně zahradnicky udržované prostory, kde jednotlivé rostliny nebo pro ně určené plochy mají v parku jednotně definované „svoje místo“, a také tedy technologicky jednoznačně danou zahradnickou péči a technicky zajištěné podmínky pro růst a vývoj použitých rostlin.  Dosadby dřevin mají perspektivně přispět ke zpevnění postupně se rozpadající a stárnoucí kosterní vegetace v parku. Dalším pěstováním budou následně udržovány obvodové aleje stromů, včetně významné stoleté jilmové aleje podél ulice Školní, jejichž postupná obnova byla realizací projektu pouze teprve zahájena.

Popis návrhu

Nepřehlednou síť starých a místy provozně dosloužilých a nevýznamných chodníků nahradila velkorysá elipsa vepsaná do nakloněné roviny terénu. Přístupy z okraje parku k elipse byly vyřešeny přímými dlážděnými chodníky. Na východě elipsa tečuje velký lichoběžníkový parter, který se stal rozšířenou součástí „bulváru“ na ulici Školní. Parter je osázen květinami a nízkými dřevinami v geometrických záhonech.  Parter je na jihu v nejvyšší části ohraničen nástupním „portálem“ velkoryse pojaté lehké konstrukce střechy – prodloužené markýzy budoucí prodejny jízdenek dopravního podniku, na severu ve spodní části je jeho součástí objekt bývalé knihovny s přístavbou nové kavárny. Za knihovnou ze severní strany na konci parteru je umístěna, uprostřed pravidelného předprostoru ohraničeného ze tří stran habrovým plotem, komponovaného v souladu s historickým slohem bývalé knihovny, moderní fontána (výtvarný návrh Lucie Radilová).

Elipsa v parku – polyfunkční promenádní chodník propojuje území a rozděluje park na vnitřní intenzivně udržovaný pobytový prostor a na část vnějšího parku. V horní části je ve výseči elipsy k parteru přičleněno velké dětské hřiště. Od ulice Štefánikova je hřiště chráněno velkorysým horizontálním objektem sala terrena. Ve vnitřním prostoru parku stojí nedotčeně hrob a památník obětem 2. světové války, v těžišti elipsy je umístěn nový hudební altán s volným trávníkem jako hledištěm, poblíž hřiště pro děti doplněk – houpačka pro odrostlejší mládež a dospělé. Parkem prochází vlnící se pěšina, která symbolicky a také funkčně nahrazuje dřívější prošlapy spojující centra okolního Zlína. Území je hojně vybaveno lavicemi, osvětlením a ostatním mobiliářem, na parteru také několika velkými sedacími trámy a venkovními plató pro posezení mimo někdy mokrý trávník atd. Park a jeho řešené okolí je v celku velmi střízlivé, bez jakýchkoliv příkras a ozdob a výrazně designově nebo módně a samoúčelně řešených prvků. Jednotlivé do parku umístěné drobné stavby, jejichž autorem je pan architekt Mudřík, jsou výrazově silné, jednoduché a moderní. Jsou založeny na opakování starých archetypálních klasických forem a jejich ideálních poměrů. Také jejich poloha v území je určena klasickými kompozičními principy. Jako jediná výraznější proměnlivá, kontrastní a dynamická „dekorace“ působí v parku vegetace, stávající a dosazované rostliny, umístěné vyváženě na promyšleném místě.  Prostor je sjednocen volnými ucelenými travnatými plochami, na kterých tyto rostliny žijí. Celkově má být vše přívětivé, neokázalé a také účelné.

Stručný popis realizace sadových prací Revitalizace parku Komenského ve Zlíně

(Ing. Martin Přibyl)

Na počátku března 2014 jsme zahájili práce na akci „Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně“. Pro generálního dodavatele stavby PSG-International a.s., naše firma jako subdodavatel realizovala 3 objekty: sadové úpravy, automatický závlahový systém a retenční nádrž. Rekonstrukce parku byla komplexní, tzn. znovu se tvořila cestní síť a modeloval se terén. Bylo složité přesvědčit stavebníky, aby respektovali ponechané vzrostlé stromy a aby byla zajištěna jejich ochrana (především kořenový systém). V koordinaci se stavebními pracemi pak postupně probíhaly jemné modelace terénu a další výsadby stromů. Architekt kladl velký důraz na dodržení modelací terénů dle jeho představ, které jsme se snažili co nejvíce respektovat. Nejsložitější práce pak probíhali v okolí bývalé knihovny a v parteru podél ulice Školní. Složitá byla koordinace především se stavbou – zařízení staveniště, vedení a přeložky inženýrských sítí (těch bylo vzhledem k tomu, že se park nachází v centru Zlína velmi mnoho – plyn, elektřina, voda, kabely pro trolejbusovou dopravu, kanalizace …) Dále jsme prováděli výsadbu stromů do volné i zpevněné plochy. Vzhledem k pokročilému termínu bylo nutné stromy cca již na konci května ošetřit pro pozdnější výsadbu. Po výsadbách keřů a trvalek, přípravě ploch byl nakonec založen trávník pokládkou koberců. Po celou dobu realizace probíhala také instalace automatického závlahového systému. Složité bylo především to, že práce probíhaly po částech a ty byly později propojovány a kompletovány. Vzhledem k rozsahu a velikosti závlah byla i technologie řízení a čerpání náročná.

Stručný popis následné péče o park Komenského ve Zlíně

Správce - Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína

Po revitalizaci získal park novou energii a také význam v rámci celého města. Jedná se o veřejný prostor v centru města Zlína, který je součástí každodenního života obyvatel. Svým umístěním, rozlohou a náplní nabízí občanům široké využití. Park není pouze nutným průchozím místem, ale nabízí prostor k příjemnému odpočinku i aktivní hře pro děti a je hostitelem rozmanitých akcí v průběhu celého roku. Následná péče spočívá především v pravidelné údržbě travnatých ploch, záhonů, stromů i dětského hřiště. Travnaté plochy jsou rozděleny do tří intenzitních tříd údržby – plocha parteru, plocha uvnitř oválu a plocha vně oválu. Plochy parterového trávníku, které přiléhají frekventované pěší zóně ulice Školní, jsou I. intenzitní třídy. Tyto plochy jsou plně pod automatickou závlahou, probíhá tu ročně 22 sečí (vč. sběru travní hmoty), 3x hnojení, 2x vertikutace, 2x ošetření proti houbovým chorobám a 2x odplevelení.  Plochy uvnitř oválu, jsou II. Intenzitní třídy a jsou rovněž plně pod automatickou závlahou. Probíhá tu ročně 16 sečí (vč. sběru travní hmoty), 3x hnojení a 1x odplevelení.  Plochy vně oválu jsou III. Intenzitní třídy již bez automatické závlahy, ročně tu probíhá 8 sečí (vč. sběru travní hmoty) a 1x hnojení. Všechny plochy trávníku jsou udržovány dodavatelskou firmou, která prováděla rovněž realizaci těchto ploch. Tato dodavatelská firma provádí také nutné servisní práce na závlahovém systému.

Každoročně jsou osazovány tři letničkové záhony. V prvním roce po Revitalizaci bylo v parku vysazeno více než 1500 ks letniček v moderním pojetí barevných směsí letniček se zajímavou výškovou členitostí, obdobně tomu bylo i v letošním roce, kdy byla zvolena barevně odlišná škála sortimentu. Na podzim byly záhony osázeny dvouletkami a cibulovinami pro časný jarní efekt. Rovněž trvalkové záhony, které byly citlivě navrženy a vysazeny, jsou v květnu doplňovány o letničky, pravidelně jsou všechny záhony odplevelovány a zalévány.

U všech dřevin probíhá pravidelná kontrola s aktualizací jejich stavu a dendrometrických parametrů. Data jsou vystavována na portálu www.stromypodkontrolou.cz, kde si veřejnost může najít základní informace o stavu dřevin v parku. Na jaře 2016 byla u devíti nejstarších jilmů realizována injektáž proti grafióze jilmů. V letních měsících budou na těchto dřevinách provedeny rovněž bezpečnostní řezy. Další zásahy – ošetření, kontroly bezpečnostních vazeb apod. probíhají dle aktuálních potřeb a stavu dřevin.

Pravidelně probíhá rovněž kontrola dětského hřiště a jeho herních prvků. Mimo běžnou vizuální kontrolu probíhají na hřišti provozní kontroly a jednou ročně komplexní roční kontrola dle závazné české státní normy. Pravidelně je udržovány a doplňovány dopadové plochy ze sypkých přírodních materiálů. S revitalizací získal park také svého správce se zázemím v parku, což umožňuje řešit provozní a organizační záležitosti napřímo.

Hlasování

CELKEM: 676 hlasů
POŘADÍ: 9. místo

Sponzoři: