Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Ocenění PARK DESETILETÍ - za výjimečně řešený městský prostor ve výjimečném městě. Genius loci města – srozumitelnost, strohost, funkčnost – je přesvědčivě „přepsán“ do celkového střízlivého řešení i do precizního detailu.
Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu:
ELLEMENT – Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka
Spolupráce: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký
Umělecké dílo: Jiří Valoch
Zahradní úpravy – ateliér Partero, Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger
Nominace na základě: Park roku 2014 - 2. místo

situační výkres [PDF, 2.38 MB]

Gahurův prospekt na náměstí T. G. Masaryka patří k urbanisticky nejcennějším místům ve funkcionalistickém Zlíně. Je charakteristický rozvolněným urbanismem vytvořeným architektem Františkem Lydií Gahurou ve 20. a 30. letech 20. století. Je to hlavní severojižní kompoziční osa centra města, která propojuje divoké lesy nad městem s městskými parky. Současný vzhled Gahurova prospektu je výsledkem veřejné architektonické soutěže, kterou vyhlásila zlínská radnice v roce 2011. Zadání investora bylo začlenit neprůchozí část zeleně do systému města a propojit nově otevřené budovy Kulturního a univerzitního centra na jedné straně a obchodní budovy na straně druhé. V architektonické soutěži zvítězil návrh ateliéru ELLEMENT. Hlavním záměrem autorů projektu se stalo naplnění ideje „Projít a nepřerušit“: Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční. Nepřerušit – cíleně reagovat na koncept F. L. Gahury, tedy vztahovat projekt jak k lidskému, tak k urbanistickému měřítku. zobrazit více...
 

Prostor Gahurova prospektu je vymezen objekty Kulturního a univerzitního centra na jedné straně, na druhé straně jej obklopuje Obchodní dům s Tržnicí. Dvojice budov se vymyká obvyklému pravoúhlému řádu zlínského meziválečného urbanismu a vytváří ve vztahu k řešenému prostoru rozevřené „svorníky“. Jde o urbanisticky klíčové území centra, kde veřejná zeleň Gahurova prospektu přechází do prostoru veřejné zeleně městských parků. Urbanisticky střídmě formovaná zeleň založená na  volné trávníkové plochy a lemující vzrostlé zeleně kontrastuje s klasicky založenou zelení městských parků s organickými skupinami vrostlých stromů, keřovým patrem a volnými trávníkovými plochami s nabídkou pro odpočinek. Nově revitalizovaný prostor se nachází ve spodní části Gahurova prospektu a vytváří mezistupeň mezi kultivovaným městským parkem a volným svahem. Pěším přináší možnost místem projít a krátce si odpočinout jak na zvýšeném obrubníku, tak na modelovaném trávníku.

Projít a nepřerušit

Hlavním záměrem kanceláře ellement se stalo naplnění základní a na první pohled jednoduché ideje „Projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit – cíleně navázat a reagovat na koncepci F. L. Gahury a dál ji rozvinout ve stávajících podmínkách, tedy vztahovat projekt jak lidskému měřítku, tak k urbanistickému.

Tento záměr je zrealizovaný prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků, které jsou definovány trasováním cest a zapuštěním chodníků pod úroveň původního terénu. Návrh kanceláře ellement přitom navazuje na chodníky v horní části Gahurova prospektu, které v diagonálách protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. Gahurův prospekt je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, moment křížení je v návrhu zdůrazněn protínajícími se cestami pro pěší. Směry nových cest – chodníků vycházejí z důkladné analýzy pohybu pěších přes dané území a jsou souběžné s podélnými osami čtveřice významných budov po stranách území – budov Tržnice, Prioru, Univerzitní knihovny a kulturního centra, zároveň také na trasu směřující do historického centra města. Chodníky jsou vyrobeny z litého betonu, pro exaktní vyznění všech detailů byl na obklad obrubníků zvolen kompozitní materiál – sklocement. Díky tomuto užití bylo možné integrovat obslužné prvky závlahy, pítka a sedáky do zvýšených obrubníků.

Uvnitř a venku

Travnatá plocha uvozuje svou modelací zbytek Gahurova prospektu a nenápadně odkazuje k historickému významu celého prostoru. Nově vzniklé cesty jsou díky svému zapuštění téměř neviditelné. Pro vzdáleného pozorovatele tak vzniká dojem, že území je zatravněné, celistvé a plynule navazuje na horní část GP, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří trávníkové zrcadlo. Uvnitř Gahurova prospektu naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Zeleň jej obklopuje ze všech stran a vzniká komornější atmosféra vhodná pro relaxaci a oddech. V letních měsících je možný pobyt i na samotných terénních vlnách, kde je použit kvalitní trávník se závlahovým systémem. Pro zvýšení komfortu užívání jsou v horním křížení umístěna pítka, která jsou určená jak pro chodce, tak i jejich psí doprovod. Neposledním benefitem pro občany i návštěvníky města je možnost připojením k internetu přes městkou Wifi síť. Travnatý prostor je olemován plechovým pozinkovaným obrubníkem, který v kontaktu se zvýšenými obrubníky vytváří skrytý přetokový žlab.

Veřejné osvětlení chodníků je zabudováno do sklocementových stěn zapuštěných chodníků.. V průběhu prací byly předlážděny pěší trasy v okolí parku při Gahurově ulici a zároveň byl zbudován zvýšený práh sloužící jako zklidňující prvek dopravy na komunikaci a místo pro přecházení.

Pokaždé úplně jiná slova

Modelovaná travnatá plocha je výtvarným prvkem sama o sobě. Minimalistické architektonické řešení vedlo k rozhodnutí nenarušovat prostor samostatnou skulpturou a definovalo od začátku i výběr umělce, který měl přímo pro Gahurův prospekt vytvořit umělecké dílo. Tímto autorem se stal Jiří Valoch (1946), konceptuální umělec, kurátor výstav, teoretik a kritik umění, tvůrce vizuální, konceptuální a fotografické poezie, autor fotografických konceptů, textových instalací a konceptuálních kreseb. Dílo tvoří jedna věta – „Pokaždé úplně jiná slova“, která je šestkrát zopakována napříč celým prostorem na kolmých stěnách obrubníků. Text, kolem něhož lze procházet je jednoduchý, srozumitelný, každému jasný a pokaždé jinak. Místo a okolnosti jeho čtení se mění, pohyb diváka je určující. Význam díla je otevřený mnoha interpretacím – věta může vyvolat emoci, nést osobní sdělení diváka, chodce, který se v prostoru nachází. Valachův text jakoby spouštěl vnitřní řeč. Když připomeneme výtvarné práce, které se v prostoru nebo kolem něj v minulosti nacházely a nachází (socha Klementa Gottwalda, socha T. G. Masaryka, socha „Koželuha“ pod hotelem Moskva, neznámého vojína v Komenského sadu a sochy J. A. Bati a T. Bati v blízkém okolí), můžeme „Pokaždé jiná slova“ chápat jako memento, připomínku poukazující na relativnost a pomíjivost politických systémů. 

Stručný popis realizace sadových prací Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Ing. Martin Přibyl

V průběhu měsíce září 2013 jsme zahájili práce na této akci. Složitá byla především časová a prostorová koordinace se stavbou zapuštěných chodníků. Ty nám sloužily jako výchozí bod pro vytvoření správných modelací podkladových vrstev. Nejdříve byla provedena hrubá modelace podkladu a poté zhotoveny rozvody vody pro závlahový systém. Na vytvarovaný a zhutněný podklad jsme plošně rozprostírali drenážní vrstvu štěrkopísku a nakonec vegetační vrstvu – směs ornice, písku a substrátu. Vzhledem ke stavebním pracím nebylo možné některé plochy upravovat najednou a museli jsme je později na sebe navazovat. Velký důraz byl kladen na detail odtokových žlabů umístěných po obvodech travnatých ploch. Díky tomuto neobvyklému provedení nedochází ani v nejteplejších měsících k vysychání okrajů. Velmi důležité bylo také precizní provedení modelací vegetační vrstvy. Trávník se potom postupně zakládal pokládkou koberců. Práce byly ukončeny v listopadu 2013. O trávníkové plochy, včetně závlahového systému se doposud stará naše firma.

Stručný popis následné péče o Gahurův prospektu ve Zlíně

Správce - Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína

Jedná se o významný veřejný prostor v centru města Zlína, který svým pojetím otevřel nové možnosti využití tohoto prostoru v blízkosti Kulturního a univerzitního centra. Prostor není pouze významným pěším tahem, ale především místem k zastavení a relaxaci v jinak rušném okolí středu města. Jsme vděční za zdařilou revitalizaci, díky níž prostor znovu ožil a omládl.

Následná péče spočívá především v pravidelné údržbě travnatých ploch. Travnaté plochy jsou plně pod automatickou závlahou, probíhá tu ročně 22 sečí (vč. sběru travní hmoty), 3x hnojení, 2x vertikutace, 2x ošetření proti houbovým chorobám a 2x odplevelení.  Plochy trávníku jsou udržovány dodavatelskou firmou, která prováděla rovněž realizaci těchto ploch. Tato dodavatelská firma provádí také nutné servisní práce na závlahovém systému. 

Hlasování

CELKEM: 455 hlasů
POŘADÍ: 11. místo

Sponzoři: