Revitalizace Parku Přátelství - Praha 9

Ocenění PARK DESETILETÍ - za pokorný přístup k revitalizaci parku, která potvrdila jedinečnost a nadčasovost původního architektonického řešení s dominantou lomených křivek systému vodních ploch a kaskád, které je inspirující i dnes.
Přihlašovatel: Městská část Praha 9
Autor původního projektu (1974–76): Ing. arch. Otakar Kuča
Autoři projektu revitalizace: Ing. arch. Otakar Kuča, CSc., Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Forejtová (Vlnasová)
Realizace: Generální dodavatel stavby NAVATYP a.s., subdodavatel vegetačních prvků a mobiliáře Gabriel s.r.o.

situační výkres [PDF, 3.53 MB]

Park Přátelství schema [JPG, 51.27 kB]

Revitalizace Parku Přátelství byla realizována ve třech etapách a ukončena v roce 2008. Zajistila mladým i starším obyvatelům proseckého sídliště jedinečnou příležitost odpočívat a sportovat v parku, který vznikal už  koncem 60. let minulého století. Revitalizace vycházela z původní kvalitní koncepce parku – zachovávala princip jasně definovaných tvarů vodoteče v původním rozsahu. Hlavním cílem revitalizace Parku Přátelství bylo potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení
s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. V místě stepního klimatu proseckého sídliště je všudypřítomný zvuk vody, díky jedenácti přepadům vodní soustavy, těžištěm celého parku. zobrazit více...

O změnu bezútěšného prašného prostředí sídliště Prosek v Praze 9 se koncem 60. let 20. století, v době krátkého uvolnění z totalitního urbanismu, pokusil Útvar hlavního architekta města Prahy vypsáním architektonicko – krajinářské soutěže na obvodní park Prahy 9 o celkové rozloze 23 hektarů. Jádrem vítězného soutěžního návrhu Ing. arch. Otakara Kuči na tento park, nazvaný dle idejí z doby vrcholného rozkvětu anglických krajinářských parků Parkem Přátelství, se stala soustava rybníčků, potůčků a kaskád. Vodní plochy spolu s vegetací měly zásadně vylepšit stepní klima v místě založení a zároveň vytvořit obytné rekreační prostředí pro obyvatele nového sídliště.

Dlouho odkládaná realizace střední, takřka desetihektarové části parku započala po dokončení projekčních prací až v roce 1978 a trvala v době normalizace 15 let. Zásluhou investora – Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy, byly založeny kvalitní výsadby a modelováním terénu podle návrhu byly vytvořeny protihlukové bariéry. Diktát tehdejšího generálního dodavatele však prosadil změnu navrhovaných přírodních břehů vodotečí na betonová nábřeží. Součástí vybavení parku se stal domek zahradníků, navržený podle západoevropských standardů – s garsoniérou pro trvalý dozor, s denní místností pro zahradníky a strojovnou recirkulačního systému v suterénu. Za několik let provozu však náročný recirkulační systém dosloužil a kvůli dlouhodobě zanedbávané údržbě stavebních                  
i vegetačních částí se park ocitl po téměř 25ti letech své existence na pokraji zchátrání.

Prvním impulzem obnovy parku se paradoxně stala v roce 2004 výstavba metra podél ulice Vysočanská, kdy byla z důvodu povrchového hloubení tunelu zabrána přibližně čtvrtina plochy parku a pokácena alej 110 vzrostlých lip a dubů. Kácení kvetoucích lip na Proseku vyvolalo silnou odezvu odborné i laické veřejnosti, na jejímž základě byla zpracována studie na obnovu parku  a následně byla zrekonstruována část parku dotčená stavbou metra.

Vodní soustava

Původní vzhledově nesourodé betonové koryto bylo nahrazeno principem pohledových betonových prefabrikátů ve tvaru L použitých jednotně pro celou vodoteč. Dno bylo zhotoveno jako litá betonová deska. Nově byly realizovány mosty ze železobetonu se zachováním bočnic ze žulových kvádrů a původní přechody přes vodu v novém designu kvádrů z pohledového betonu. Prstencová nádrž rondelu ze žulové kostky s konickými stěnami byla nově předlážděna. Funkci recirkulace vody zajišťují dvě výkonná čerpadla umístěná v původní strojovně, nové PE potrubí rozvádí vodu ze strojovny do horní nádrže  s regulovatelným vřídlem a do nádrže rondelu osazené také regulovatelnými deseti tryskami zhotovenými  na zakázku. Jednotlivé nádrže oddělují přepady se stavitelnými hradítky pro zimní vypouštění systému. Recirkulace nedisponuje aktivním filtračním systémem. Vodní soustava
o celkové rozloze 4600 m2 je napájena z vodovodního řadu a nově vybudovaného vrtu.

Cesty a mobiliář

Zpevněné plochy byly při revitalizaci doplněny o trasy, které si vyžaduje současný provoz a sjednotila se také šířka cest v logické hierarchii podle jejich frekventovanosti. Nový povrch komunikací z balené živice s obrubami ze žulové kostky plně navazuje na použitou materiálovou skladbu a potřeby návštěvníků parku. Původní dlážděné plochy ze žulové kostky byly nově předlážděny, doplněny, či přizpůsobeny stávajícím požadavkům. Obnovena byla také plocha rozária, tentokrát s mlatovým povrchem. Novým architektonickým prvkem jsou posedové stupně z pohledového betonu – „amfiteátr“, využívaný pro časté kulturní akce a dřevěná pobytová mola u břehů vodoteče pro zpřístupnění vodních ploch.

Nový mobiliář zahrnuje kvalitní lavičky s opěradlem dvojí délky, dřevěné masivní lavice z dubových hranolů, piknikové stoly, pítko v prostoru dětského hřiště, odpadkové koše a autorské informační panely s návštěvním a provozním řádem parku, resp. dětského hřiště. Originální piktogramy doplňují informovanost návštěvníků v průběhu celého parku. Dětské hřiště rozdělené na dvě části nabízí herní prvky pro děti od předškolního věku až po věkovou skupinu 15+.

Vegetace

Díky odstranění souvislých keřových skupin o rozloze 9000 m2 byl park zpřehledněn a jeho jednotlivé části působí jako jeden celek.   Na místě odstraněných keřových skupin jsou založeny kvalitní, přehledné a bezpečné travnaté plochy. Ve vybraných partiích byly doplněny nové vzrostlé stromy – celkem 95 ks. V záhonech nově stylizovaného rozária byly vysazeny osvědčené výpěstky růží a tvarované habrové stěny, travnaté plochy na ostrovech jsou oživeny efektem kvetoucích jarních cibulovin – narcisů.

Revitalizovaný Park Přátelství opět naplňuje původní myšlenku o zkvalitnění života v proseckém sídlišti a je jedinečným místem pro rekreaci, hry, sportovní i kulturní aktivity dětí a dospělých.

Hlasování

CELKEM: 491 hlasů
POŘADÍ: 10. místo

Sponzoři: