Sady Čs. legií v Hranicích

Přihlašovatel: Město Hranice
Autoři projektu: Ing. Radek Pavlačka, Ing. Erik Hinďoš, Ing. Lenka Jánošíková, Ing. arch. Viktor Čehovský – ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Ekoltes Hranice a.s.
Plocha: 45 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2013 – 1. místo

situační výkres [JPG, 65.75 kB]

V roce 2007 ateliér ZAHRADA Olomouc zahájil projekt obnovy parku nejdříve stavebně historickým průzkumem a pokračoval jednotlivými projektovými fázemi až do roku 2010. Cílem obnovy byla snaha rehabilitovat původní návrh Františka Thomayera návrh v mezích možností vycházejících z dochovaného stavu, z potřeb moderního využití a možností údržby. Byla kompletně obnovena a doplněna komunikační síť, upraveno schodišťové rameno mostu do parku, zrenovován Hudební pavilón, vytvořena nová replika bazénu s fontánou, znovu vytvořen zahloubený travnatý parter, obnovena písková plocha s rastrem kulovitých stromů. K novým objektům dále patří dotvoření bývalé brány Krajinské výstavy z roku 1927, objekty dětských hřišť, vyhlídky na hrázi a nová část s pergolou a vyhlídkami na promenádě. Rekonstruovaný park byl otevřen v září 2012. zobrazit více...
 

Městský park – historie

Nevelký park (cca.9ha), rozkládající se na levém břehu řeky Bečvy, patří mezi nemnoho významně zachovalých prací zahradního architekta Františka Thomayera. Proto byl v roce 1997 vyhlášen kulturní památkou. Plocha parku tvořila širší okruh historického jádra města. Již indikační skica z roku 1830 zaznamenává výraznou alej nesoucí jméno „Císařské stromořadí“. Na tomto území se konávaly dobytčí trhy, takže vznik promenády, která se později stala součástí cesty Hranice – lázně Teplice, jen logicky navázal na tradici shromažďování lidu. Indikační skica zaznamenává na ploše také koňské rejdiště a převoz přes Bečvu. Císařské stromořadí bylo původně 6-7řadé, vysázeno z ořešáků a akátů.

Výrazným impulsem k založení parku mohla být pravděpodobně výstavba krásného secesního mostu z roku 1905, který patřil k reprezentativním stavbám tehdejších Hranic. V písemnostech se uvádí inspirace parkem Michalov v Přerově, kde František Thomayer zpracovával projekt v letech 1903-1904. Odtud zřejmě Hranice získávají kontakt, neboť František Thomayer je osloven v roce 1905 a bezprostředně poté začal pracovat na projektu. 

Thomayerův návrh vytýčil hlavní osu parteru, která je v současnosti vymezena třemi objekty: střed tvoří bazén s vodotryskem z roku 1905, protilehlé konce secesní plastika Jana Husa od Julia Pelikána z roku 1923 a Hudební pavilón od Antonína Pilce z roku 1926. Thomayerův návrh neobsahuje přímo tyto objekty, ale vytyčuje jejich polohu, která byla v postupné realizaci respektována. Další významnou částí kompozice jsou dvě terasy: nižší, typicky zahloubený travnatý parter a vyšší písková terasa s bazénem a altánem, které jsou odděleny stromovým rastrem. Parter je ukončen kruhovou loukou, která mnoho let sloužila v zimním období jako kluziště. Projekt už tehdy obsahoval tenisové kurty ve stejném místě, kde se nacházejí v současnosti, zabíraly však větší plochu.

Roku 1927 se městský park stal dějištěm monumentální Krajinské výstavy Pobečví, díky níž byla silnice ve směru na Teplice n/B. přeložena jižním směrem, takže dřívější Císařské stromořadí se stalo vnitřní součástí parku. V centru sadů byl vybudován hudební pavilon (altán) podle projektu Aloise Pilce. To byla také II. etapa přeměny parku, která zasáhla do koncepce především zpřístupněním bazénu v hlavní ose, tedy rozpůlením travnaté plochy, obklopující bazén. Po výstavě byl osloven Josef Kumpán, aby vypracoval projekt úpravy parku. Výsledek této III. etapy byl ve špatném stavu zachován do doby plánování současné obnovy.

Rekonstrukce parku

Rekonstrukce parku probíhala od října 2011 do června 2012, vyžádala si částku 22 milionů Kč. Re­konstrukce byla financována Regionálním operačním programem Střední Mo­rava (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Městem Hranice.

Projekt zahrnoval mimo jiné rekonstrukci hlavních prvků a to hudebního pavilónu a bazénu kašny, které tvoří osu kompozice. Dále došlo k opravám drobné architektury a terénním úpravám.

V prů­běhu realizace byly provedeny odborné zásahy v ko­­runách dřevin a bylo vykáceno zhruba 140 přestárlých a poškozených stromů, proběhlo odstraňování náletových dřevin. Nahradily je dřeviny, které lépe odolávají kolísání hladiny spodní vody v parku. 

Kromě toho proběhla úprava komunikací v parku, byly vybudovány vyhlídky na Bečvu, aby byl park lépe propojen s řekou a aby byly návštěvníkům umožněny pohledy na historické centrum města.  Úpravy se dotkly také prostoru za parkem směrem na Teplice nad Bečvou. Aby park lákal všechny generace, nezapomnělo se na vybudování dětského hřiště pro děti do 6 let a pro děti nad 6 let a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky (toalety).

Součástí projektu byl i nový mobiliář, který zahrnovat instalaci 49 parkových laviček a 12 odpadkových košů, veřejné osvětlení a silnoproudé rozvody, přípojku vody, závlahu, vegetační prvky, opravu vstupní brány, komunikací a zpevněných ploch. Slavnostní otevření rekonstruovaného parku se uskutečnilo v 1. září 2012.

Využití parku

Od provedené rekonstrukce se Sady Čs. legií znovu staly oblíbeným cílem výletů jak místních občanů, tak i návštěvníků Hranic. Park oživuje v průběhu roku řada kulturních, sportovních, či dětských akcí. Probíhají zde koncerty Hranického kulturního léta i další kulturní vystoupení, dětské dny, pravidelná kulturně sportovní akce pro děti i různé sportovní a běžecké aktivity. Řada návštěvníků do parku ale míří, i když tam zrovna žádná taková akce neprobíhá, prostě si chtějí třeba jen posedět u altánku či na břehu Bečvy.

Fotografie: 

Sady Čs. legií před rekonstrukcí – Ing. Petr Bakovský

Zrekonstruované Sady Čs. Legií – Ing. Roman Hynčica

Hlasování

CELKEM: 760 hlasů
POŘADÍ: 8. místo

Sponzoři: